Werkwijze AVG

Privacyverklaring sportvereniging DIO Groningen

Sportvereniging DIO Groningen, gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40023055, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring uiteengezet welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel je vraag dan gerust per e-mail aan het bestuur.

Contactgegevens

info@diosport.nl

www.diosport.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DIO verwerkt je persoonsgegevens als je (proef) lid wordt; je inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement of; via de e-mail contact met ons opneemt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Lidmaatschap
 • Beeldmateriaal waaronder film en foto’s die gemaakt worden tijdens onze evenementen
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Beeldmateriaal

DIO kan foto’s/video’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten die DIO organiseert of waaraan DIO deelneemt (onder andere: competities en (club)kampioenschappen) publiceren op de website of sociale media van DIO, tenzij je daartegen schriftelijk bezwaar maakt bij het bestuur.

Doel van de verwerking

DIO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het lidmaatschap effectueren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • Contact met je op te nemen, indien nodig.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

DIO bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij er wettelijke bewaartermijnen gelden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder jouw toestemming verstrekt; DIO jouw gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht DIO te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens, om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DIO. Je kunt je verzoek richten aan het bestuur van DIO.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

DIO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DIO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

Wijzigingen privacyverklaring

DIO past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze actueel te houden. Op de website zal de meest recente versie van onze privacyverklaring worden gepubliceerd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij je hierover via de website informeren.